תקנון פעילות

תקנון ותנאי השתתפות בפעילות "יום העצמאות"

ברוכים הבאים למשחק "יום העצמאות"

"יום העצמאות" מנוהל על ידי  חברת שוקו ספורטוויר בע''מ, S.wear (להלן: "שם החברה") ברשת החברתית אינסטגרם אשר כתובתה: https://www.instagram.com/swearisrael/ ובעמוד הפייסבוק אשר כתובתו: https://www.facebook.com/S.WearIsrael

 (להלן: "האתר").

ההשתתפות במשחק מעידה על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. ההשתתפות במשחק כפופה גם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אינסטגרם. אם תמצא סתירה בין תנאי השימוש, תינתן עדיפות לתנאים אלה שהנך קורא עתה.

 

התנאים מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

הוראות כלליות 

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר במסגרת "יום העצמאות" ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין חברת S.wear ו/או מי מטעמה.

 1. אנא קרא את התקנון במלואו.

 2. התקנון ממצה ומסדיר את היחסים בינך כמתחרה במשחק ובין חברת S.wear ו/או מי מטעמה, וכניסה ו/או שימוש במשחק מהווים ומבטאים הסכמה מלאה מצדך לכל תנאי התקנון. בהשתתפותך במשחק הנך מצהיר ומתחייב כי קראת והבנת את כל האמור בתקנון זה להלן וכי אתה מסכים לכל האמור בו ומוותר על כל טענה ו/או דרישה כנגד חברת S.wear  ו/או מי מטעמה בקשר עם השתתפותך במשחק. יובהר למען הסר ספק כי אם אינך מסכים לתנאי התקנון, כולם או חלקם, אינך רשאי לשחק ו/או להשתתף ו/או לעשות כל שימוש במשחק למטרה כלשהי.

 3. חברת S.wear שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו באתר.

 4. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, בכתב או בעל פה, מכל מין וסוג שהוא, תגברנה הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.

 5. בעצם הגלישה והשימוש במשחק הנך מסכים לכך שחברת S.wear תעשה שימוש בפרטים מזהים אודותיך, בין היתר לצרכי משלוח עדכונים, מידע פרסומי, מידע שיווקי וכיו"ב. במידה ואינך מסכים לאמור, עליך להודיע על כך בכתב ל חברת S.wear .

 6. השימוש שלך במשחק מהווה הסכמה מצדך לכך שחברת S.wear יכולה לקיים פיקוח אודות השימוש הנעשה על ידך במשחק. חברת S.wear  רשאית להשתמש בכל מידע כאמור לצורך פיקוח ו/או בקרה על שם המשחק ו/או לצרכים אחרים של הפעילות ו/או לצורך קיום הוראות כל דין.  

השתתפות במשחק

 1. בעצם ההשתתפות במשחק הנך מצהיר ומסכים בזאת לכל סעיפי תקנון זה.

 2. ההשתתפות במשחק אינה כרוכה בתשלום.

 3. על מנת להשתתף במשחק עליך להיות עוקב (Follow) בעמוד חברת S.wear באינסטגרם (swearisrael)
  https://www.instagram.com/swearisrael/

 4. "יום העצמאות" (שם המשחק) יחל ביום 29/04/22 או בסמוך לכך, ויסתיים ביום 07/05/22 או בסמוך לכך (להלן: תקופת "יום העצמאות"). חברת S.wear רשאית לשנות את תקופת "יום העצמאות" , לקצרה או להאריכה, ללא הודעה מוקדמת.
  הודעה עם שם הזוכה תתפרסם ביום 08/05/22.
  שמות הזוכים ותמונת האינסטגרם שלהם יפורסומו באינסטגרם שלנו.

 מהו "יום העצמאות" (שם המשחק) וכיצד ניתן לזכות בפרס

 1. במסגרת "יום העצמאות" יהיה על גולשי אינסטגרם או פייסבוק (להלן: "המשתתפים") לעקוב אחר העמוד swearisrael@ באינסטגרם או s-wear בפייסבוק, לתייג חברים או בני משפחה שאיתם יחגגו את יום העצמאות ולתאר להם הם חייבים ליהנות מאיכות, נוחות וסטייל ולהתפנק בלוק מקולקציית הקיץ החדשה.
  התמונה הכי יצירתית, מקורית וחגיגית תזכה את הזוכה בשובר וירטואלי בסך 1000 ש"ח לרכישה באתר www.s-wear.com. המקום השני יזכה בשובר 500 ש"ח לאתר והמקום השלישי ב-250 ש"ח שובר לאתר.
  חברת S.wear רשאית להוסיף/להוריד ולשנות פעילויות. שינויים אלה יהיו זמינים לכלל המשתתפים במשחק.

 2. חברת S.wear רשאית לפסול משתתפים שאינם עומדים בקריטריונים שלה .

 3. חברת S.wear רשאית לפסול משתתפים אשר חורגים מכללי משחק "יום העצמאות" ו/או הפוגעים בתפעולו השוטף.

 4. חברת S.wear רשאית לפסול משתתפים ו/או מצביעים שעולה החשד כי פרופיל האינסטגרם שלהם הינו פיקטיבי.

 5. חל איסור בקשר עם הפעלה ו/או מתן אפשרות הפעלה בכל צורה ואופן כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots, Script, Bot וכדומה, לשם ו/או בקשר להשתתפות במשחק.

 6. כדי להשתתף במשחק עליך לאשר את התקנון הנ"ל ובנוסף יתכן ועליך לאשר את השימוש באפליקציה וזאת ע"פ החוקים של האתר. 

 7. הנך מוותר/ת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לאופן ו/או להליך ו/או לעצם זכייתם של הזוכים במשחק התקופתית ו/או הכוללת.

תנאים הכרחיים לזכייה בפרס ולהענקתו:

 1. בעצם השתתפותך כאמור במשחק והן בעצם קבלת הפרס, הנך מאשר כי נמסר לך כל המידע שביקשת בהקשר למשחק בכלל ובקשר לתקנון בפרט וכי הנך עומד בכל התנאים המפורטים בתקנון זה.

 2. במידה ושהזוכה לא עמד בתנאי מתנאי הזכייה, חברת S.wear שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי לשלול מהזוכה את הזכות לקבל את הפרס ו/או להעבירו למשתתף אחר. כתנאי לקבלת הפרס, חברת S.wear רשאית לדרוש מהזוכה לחתום על אישורים, הצהרות וויתורים בהתאמה להוראות תקנון זה. באם לא יחתום הזוכה על המסמכים האמורים, תישלל מהזוכה זכאותו לפרס.

 3. חברת S.wear שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את הפרס ולהציע פרס חלופי, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 4. הזוכה לא יהיה רשאי לדרוש ו/או לקבל שווי כספי בגין הפרס או כל תחליף אחר.

 5. חברת S.wear שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל מסירת פרס בקרות אחד המקרים הבאים, לפי שיקול דעתה המקצועי, כמפורט להלן:

 •  חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה לגבי זכאותו של הזוכה הטוען לפרס.
 • סירוב הזוכה או אפוטרופסו (במקרה של זוכה קטין) למסירת פרטיו של הזוכה.
 • סירוב הזוכה או אפוטרופסו (במקרה של זוכה  קטין), לאשר בחתימה את קבלת הפרס.
 • הזוכה בפרס הוא קטין, ואפוטרופסו סרב בשמו של הקטין לקבל את הפרס.
 • כל סיבה אחרת אשר יש בה, על פי הדין, לעכב או לבטל את מסירת הפרס.
 • הפרת תקנון זה

פרסום שם ודמות הזוכה והודעה על הזכייה

 1. הודעה בדבר זכייה בפרס תישלח לזוכה,  בתוך 48 שעות מתום תקופת משחק "יום העצמאות" (שם המשחק) (תקופתית או כוללת), באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או פנייה טלפונית ו/או באמצעות האתר, על פי הפרטים שנמסרו על ידו במסגרת השתתפותו במשחק. מובהר כי אם לא יגיב הזוכה להודעה זו בתוך 72 שעות ממועד משלוח הודעת הדואר האלקטרוני ו/או אם הזוכה לא ייצור קשר עם חברת S.wear באמצעות אמצעי התקשורת של האתר (הודעה אישית וכיוב'), במסגרת המועד שפורט מעלה, לא יהיה הזוכה, זכאי לקבל את הפרס והוא מוותר על כל טענה, דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

 2. חברת S.wear שומרת לעצמה את הזכות לפרסם את שם הזוכה, דמותו ופרטיו בכל אמצעי מדיה ובכל עת שתמצא מי מהן לנכון. מובהר, כי עובדת זכייתו של מי מהמשתתפים במשחק, עשויה להיות מסוקרת ומפורסמת באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות ובאתרי אינטרנט ולרבות לצרכי פרסום, קידום שיווק ויחסי ציבור של שם המשחק או החברות המנהלות את שם המשחק. בהשתתפותו במשחק מביע כל משתתף את הסכמתו לפרסום תמונת הפרופיל מאינסטגרם, שמו ופרטיו במסגרת הסיקור והפרסומים האמורים, ללא תמורה ו/או תמלוג כלשהם  וללא הגבלת זמן, והוא מוותר על כל טענה נגד חברת S.wear בהקשר זה.

מתן פרטים

 1. חברת S.wear רשאית לשלוח לחשבון שלך באתר מידע שיווקי  ו/או תכנים מטעמה (וצדדים שלישיים הקשורים עימה)  ואתה תוכל לבחור אם ברצונך לקבל מידע שיווקי ו/או תכנים מטעמה. מסירת המידע תתבצע על ידי חברת S.wear והיא כפופה להסכמתך להשתתף במשחק, כפי שתבוא לידי ביטוי בדף האינטרנט בו יבוצע הרישום להשתתפות במשחק.

 2. ככל שאין ברצון הזוכה לקבל מידע שיווקי ו/או תכנים מטעמה של חברת S.wear הרי שיהא עליו לשלוח הודעה על כך אל חברת S.wear מיד לאחר קבלת ההודעה הראשונה.

 3. אם לא עשה כן הזוכה, הרי שיחשב כמי שמסכים לקבלת המידע השיווקי ו/או התכנים מטעמה של חברת S.wear

מי רשאי להשתתף במשחק 

 1. משחק "יום העצמאות" פתוח בפני כל מי שירצה להשתתף

 2. חברת S.wear שומרת לעצמה את הזכות לשלול ממך את הזכות להשתתף במשחק באופן זמני או קבוע או לבטל את זכייתך בפרס,  אם, על פי שקול דעתה הבלעדי הפרת ו/או ניסית להפר תנאי שימוש אלה, וזאת מיד עם היוודע לה דבר הפרת תנאי השימוש על ידך, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לפגוע בתרופות המגיעות לה על פי כל דין או הסכם.

ביטול המשחק

 1. חברת S.wear שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים משם המשחק או את שם המשחק כולו, על פי שיקול דעתה, במקרה בו יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את היכולת מלהשתתף במשחק, עקב אילוצים שאינם תלויים בה ומכל סיבה אחרת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, חברת S.wear רשאית לשנות את מבנה, תוכן, נהלי ותקופת שם המשחק, תאריך שם המשחק, תקופתה או כל מועד המצוין בה, סוג וכמות הפרס/ים, ואופן חלוקת הפרס, על פי שיקול דעתה הבלעדי והכל בכפוף למתן הודעה בדבר השינוי בעמוד האינסטגרם של חברת S.wear וכן במשחק 24 שעות מראש.

תנאים נוספים

 1. השתתפותך במשחק איננה מותנית בתשלום כלשהו. משחק "יום העצמאות" ניתן לשימוש על ידך כמו שהוא. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי חברת S.wear או מי מטעמה, בגין תכונות המשחק, הוראותיה, מגבלותיה, דרך ניהולה, אופי השאלות המוצגות בה, מידת הקושי של השאלות ו/או שם המשחק. חברת S.wear איננה מתחייבת שהמשחק לא יופרע או יתנהל כסדרו ללא מגבלות או הפסקות, ינוהל ללא טעויות, יהא חסין מפני גישה לא מורשית, נזקים, קלקולים, אי דיוקים, שגיאות דפוס ותקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת אל האתר ושם המשחק.

 2. בכל מקרה של מחלוקת ו/או השגה אודות אופן ניהול המשחק ו/או תוצאותיו ו/או בנושא פרשנות התקנון  ניתנת לחברת S.wear זכות הכרעה בלעדית והכרעתה תהיה סופית ותחייב את המשתתפים ו/או את כל הגורמים המעורבים במשחק.

 3. חברת S.wear רשאית לפסול  משתמשים מתחזים אשר אינם משתמשים בזהות האמיתית שלהם כפי המוגדרת באתר.

אחריות

 1. חברת S.wear אינה נושאת בכל אחריות באשר לאבדן פרטיך במשחק כתוצאה מכשל במערכת המחשוב של המשתתף ו/או מכשל ו/או כל פגם אחר במערכת המחשוב שלה בה נקלטו פרטיך, שכתוצאה מהם נמחקו, הושמדו או שובשו פרטיך או חלק מהם (לרבות עובדת השתתפותך במשחק, מועד השתתפותך, או הפעילות והניקוד עליה). חברת S.wear אינה נושאת באחריות מכל סוג ומין שהוא לאיכות ו/או לטיב הפרס בו תזכה (אם וככל שתזכה) במסגרת שם המשחק, למועד אספקתו או לכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר יגרם לך ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש בפרס  ו/או מימושו.

 2. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה מובהר, כי חברת S.wear לא תישא באחריות במקרה של מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו שמימוש הפרס כרוך בהסכמתו ו/או בפעולה שעליו לנקוט, לרבות, אך לא רק, מחלוקת בין צד שלישי כלשהו.

 3. הנך  מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי אתה פוטר את חברת S.wear ו/או כל מי מטעמם, מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין למשחק ולתוצאותיו.

 4. חברת S.wear ו/או מי מטעמה והגורמים הקשורים במשחק ו/או מי מטעמם, אינם אחראים לנזקים כלשהם שיגרמו לך, בין ישירים ובין עקיפים, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נזקים מחמת תאונות, מחלות, גניבה, אובדן ו/או שוד מסמכים, כרטיסי אשראי, מימון, כרטיסי טיסה, דמי אישפוז, הוצאות רפואיות וכל נזק אחר שייגרם בקשר עם משחק זה.

 5. הנך מתחייב לשפות את חברת S.wear, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, מיד עם דרישתם הראשונה בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה (לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד) של צדדים שלישיים כלפיה, אם הפרת במישרין ו/או בעקיפין תנאי שימוש אלה ו/או אם זכית בפרס, הפרת או לא קיימת במעשה ו/או במחדל את התנאים בתקנון זה.
  עצם ההשתתפות בפעילות ותיוג התמונות מהווה הסכמה לשימוש בתמונות באתר s.wear.co.il s.wear.com עמוד האינסטגרם ועמוד הפייסבוק של החברה.

קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני במשחק, לרבות פטנטים, זכויות יוצרים, סימני מסחר וסודות מסחריים, ככל שישנם, הנם רכושה הבלעדי של חברת S.wear לפי העניין ו/או של צדדים שלישיים אחרים, שחברת S.wear קיבלה מהם רישיון שימוש כדין. זכויות אלה חלות בין השאר על כל תוכנה, קוד מחשב, קובץ גרפי, שמות וסמלים מסחריים (לוגו), טקסט וכל חומר אחר הכלול במשחק. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של חברת S.wear ו/או לפי העניין, וזאת בכתב ומראש.

 2. כל הזכויות בשם שיבחר לפריט הלבוש, כמו גם בשמות שיוצעו על ידך וכן על ידי משתתפים אחרים, הינם רכשה הבלעדי של חברת S.wear ובהשתתפות במשחק אתה מאשר כי אין לך ו/או לצדדים שלישיים כל זכות ו/או דרישה ו/או טענה ביחס לזכויות אלה.

 3. יובהר, כי השם הזוכה ו/או שמות שהוצעו על ידי משתתפים אחרים, אינם מקנים למשתתפים ו/או לזוכה כל זכות בתמלוגים שיתקבלו ממכירת פריט הלבוש ו/או מכל הפרסומים שיבוצעו.

 4. בעצם ההשתתפות במשחק, אתה מוותר על כל זכות בשם שהינך מציע – אשר ייתכן ויזכה במשחק – אשר קיימות ו/או יהיו קיימות.

דין, שיפוט והתיישנות

 1. הדין החל על הסכם זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב. תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד חברת S.wear בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות במשחק הינה שנה ממועד סיומו.

סופיות תנאי ההשתתפות

 1. האמור בתנאי השתתפות אלה הינו ממצה לחלוטין ובא במקום כל מצב, הצהרה, התחייבות, פרסום וכיו"ב אשר ניתנו, אם ניתנו, על ידי חברת S.wear ו/או האתר ו/או מי מטעמם, או על ידי כל גורם אחר. חברת S.wear רשאית לשנות את תנאי ההשתתפות במשחק והודעה בדבר השינוי תפורסם בערוצים שפורסמו מעלה. השינוי יכנס לתוקפו בתוך 24 שעות ממועד פרסומו כאמור, ויחול על שם המשחק מיום כניסתו לתוקף ואילך.