תקנון מועדון לקוחות

תקנון המפרט את כללי חבר המועדון ברשת חנויות שוקו ספורטוויר בע"מ (להלן: "s.wear") ח.פ 512424698 שמשרדה רשום בקיבוץ שפיים 6099900.

1. רשת חנויות "שוקו ספורטוויר בע"מ" ח.פ 512424698 (להלן "הרשת") הקימה מועדון לקוחות (להלן "המועדון" ומנפיקה לחברי המועדון כרטיסי חבר (להלן "כרטיס החבר").
2.
א .כל לקוח של הרשת רשאי לבקש להירשם כחבר במועדון. ההרשמה כרוכה בתשלום חד פעמי שייקבע ע"י הרשת מעת לעת.
ב. הרשת רשאית לסרב לאשר את קבלתו של לקוח כחבר במועדון מכל סיבה שהיא ולפי ראות עיניה בלבד.
ג. חבר שחברותו אושרה ברשת יקבל כרטיס חבר אישי  (להלן "חבר").
ד. הרשת רשאית בכל עת, ללא הודעה מראש ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לבטל את חברותו של חבר במועדון. במידה ובוטל, בזמן שהוא פחות משנה מיום ההצטרפות ובתנאי שלא נעשה שימוש בהטבות המועדון, יוחזר התשלום לחבר. מעל שנה מיום ההצטרפות, לא יהיה זכאי החבר להחזר סכום ההצטרפות.
3. עם התשלום למועדון מקבל ה"חבר" מבצע אליו זכאי כחבר מועדון בכפוף לתנאי המבצע (להלן: "מבצע שבועי").
4.
א. מובהר, כי הצטרפות הלקוח כחבר במועדון הלקוחות של הרשת אשר בוחר למלא דואר אלקטרוני וטלפון סלולארי מהווה הסכמה של הלקוח לקבלת הודעות וחומר שיווקי שהרשת מפיצה ו/או תפיץ בעתיד באשר למבצעים, הנחות והטבות בלעדיות המוענקים ו/או יוענקו בעתיד לחברי המועדון, באמצעות הודעות SMS שיישלחו ישירות למכשירו הסלולארי של הלקוח, ולהיכלל לשם כך ברשימת תפוצת חברי המועדון של הרשת.
ב. כחלק מהצטרפות הלקוח כחבר מועדון תפיץ הרשת באמצעות דואר אלקטרוני מבצעים ועדכונים וחומר שיווקי.
ג. לקוח אשר אישר קבלת הודעות בעת ההצטרפות למועדון, ואינו מעוניין להיכלל ברשימת התפוצה לשם קבלת שירות משלוח ההודעות, יסיר עצמו מרשימת התפוצה ע"י לחיצה על כפתור ההסרה הייעודי להודעות הדוא"ל ו/או לפעול לפי דרכי ההסרה המפורטות בהודעות הטקסט.

5. נקודות מועדון:
א. בעבור כל רכישה, שאינה מכירה בהנחה כלשהי או תחת מבצע אחר כלשהו, באחת מחנויות הרשת יצברו לזכות החבר נקודות. כמות נקודות שתינתן בעבור כל רכישה, תהיה בהתאם להחלטתה הבלעדית של הרשת והיא רשאית לשנות את הכמות בכל עת שהיא וללא הודעה מראש.
לצורך המחשה מובהר שאם למשל ערך הרכישה של פריט כלשהו הינו 152 ₪,הרי שמספר נקודות שיצברו לזכות הלקוח בגין רכישה זו, יכולה לנוע בין 15 נקודות ל- 76 נקודות; הכול בהתאם להחלטות הרשת, שניתנות לשינוי בכל עת וללא הודעה מראש.
ב. בנוסף לנקודות כאמור, יינתן לכל חבר בונוס נוסף על נקודות שהשתמש בהם.
שווי הבונוס, אף הוא בנקודות, יהיה סך של 10% מנקודות בהם השתמש.
ג. ניתן לרכוש פריטים רק כאשר מצטבר סכום כספי התואם את סכום הפריט.
החזר בגין רכישה בנקודות, יהא החזר של הנקודות לכרטיס המועדון ואזי יבוטלו גם הנקודות שנצברו בגין רכישה באופן זה.

לצורך המחשה:
חבר ביצע מספר רכישות שמסתכמות בצבירה וזיכוי של 325 נקודות לזכותו.
אותו חבר החליט לקחת מהרשת מספר פריטים חינם שערכם הכספי - 300 ש"ח למשל. החבר ישלם עבור פריטים אלו בנקודות 300 נק', כך שיישארו לזכותו 25 נקודות וכן יקבל בונוס נוסף כאמור של 10% מערך הנקודות בהם השתמש, כלומר יקבל עוד 30 נקודות. סה"כ יישארו לזכות החבר לפי דוגמא זו 55 נקודות שימשיכו להיצבר לזכותו.
על בונוס נוסף זה של נקודות יחולו כל התנאים שחלים על נקודות הרגילות כמפורט בתקנון זה.

6. א. הרשת רשאית לפי שיקול דעתה, לאפשר גם ללקוחות הרשת שאינם חברים,להשתתף במבצע, לפי תנאי תקנון זה.
ב. המפורט בתקנון זה הינו למידע אינפורמטיבי בלבד ואין בו בכדי לחייב את הרשת בצורה כלשהי.
ג. רק הרישום שבידי הרשת יקבע מה מספר נקודות שצבר כל חבר וחבר.
חבר החש עצמו נפגע בכל הקשור למספר נקודות שצבר או מכל עניין אחר הנובע מתקנון זה או מהמבצע, רשאי לפנות בכתב למנהל הרשת ולהעלות את השגותיו.
החלטת מנהל הרשת שתינתן בתוך 7 ימי עבודה, מרגע שקיבל לידיו את ההשגה, תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור כלשהו.
ד. במקרה של אובדן כרטיס המועדון, על החבר להודיע מיד לרשת על אובדן הכרטיס. מרגע שהודיע על כך, תהא הרשת אחראית לשמירת נקודותיו.
הרשת לא תהיה אחראית על אובדן נקודות, עקב זיוף וגניבה, במקרה והחבר לא הודיע על אובדן הכרטיס.

7. חבר הטוען כי מספר הנקודות שלרשותו שונה ממספר הנקודות הרשום במחשב המרכזי של הרשת, יצטרך להוכיח את מספר נקודותיו ע"י הצגת החשבוניות המעידות על כך.
8. חבר במועדון מתחייב שלא לנצל לרעה את החברות במועדון. כל ניצול לרעה יגרום להפסקת החברות במועדון.
9. במקרה וחבר מועדון ניצל יותר נקודות מהמגיע לו בשל תקלה או שיבוש במחשב, רשאית הרשת לדרוש מן הלקוח החזר כספי בערך של 1 ₪ לנקודה על-מנת לכסות את הגירעון בנקודות.
לדוגמא: חבר שהיו לרשותו 50 נקודות, אבל בשל תקלת מחשב הוא הצליח לנצל 100 נקודות, יהיה צריך להחזיר לרשת 50 שקלים.
הרשת רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, וללא הודעה מוקדמת כלשהי לשנות כל עניין הקשור בנוהלי ופרטי המבצע ו/או האמור בתקנון זה.

10. שוברי מתנה 
א. כרטיס גיפטכארד פיזי -
רכישת כרטיס מתנה מזכה את רוכש הכרטיס בנקודות במעמד הרכישה. לא ייצברו נקודות בעת מימוש הכרטיס.
הכרטיס יכובד וייטען בחנויות הרשת ובאחריותן הבלעדית. 
הכרטיס לא ניתן לשימוש באתר. הכרטיס מזכה את המחזיק בו בגובה הסכום שטעון בו כדין. 
הכרטיס אינו ניתן להמרה למזומן ולא יינתן עודף בגין שימוש בחלק מהסכום. 
כרטיס זה תקף ללא הגבלת זמן.
ב. שובר וירטואלי - 
רכישת שובר וירטואלי מתאפשרת באתר האינטרנט בלבד. 
קוד קופון יישלח לדוא"ל שמזמין השובר הזין בעמוד סיכום ההזמנה. 
השובר יכובד באתר האינטרנט בלבד ולא יתאפשר למימוש בחנויות. 
במקרה של רכישת פריט/ים ששוויים פחות מסכום השובר, תישאר יתרה בגין שימוש בחלק מהסכום וברכישה הבאה ניתן יהיה לממשה לפי אותו קוד קופון. 

Back up