מדיניות פרטיות

חברת שוקו ספורטוויר בע"מ ("החברה") אשר מנהלת ומפעילה את אתר www.s-wear.co.il ("האתר") מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר, ותפעל בהתאם למדיניות הפרטיות המפורטת להלן ועל פי הוראות כל דין. מדיניות פרטיות זו הינה חלק מתקנון השימוש של האתר אשר זמין בכתובת www.s-wear.co.il/terms-of-use. למעט אם הוגדר אחרת, למונחים המוגדרים בתקנון האתר תהיה משמעות זהה, כפי שזו מתוארת בתקנון האתר.

1. השמירה על פרטיותך חשובה לנו. החברה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר וחברי המועדון לפרטיות ולשם טוב.
להלן מדיניות הפרטיות של החברה בהתייחס למידע הנמסר לה על ידי המשתמשים ו/או נאסף על ידה בעת השימוש באתר.

2. מטרתה של מדיניות הפרטיות להבטיח כי הנתונים אודותיך יישמרו לפי חוק, וכי השימוש יעשה רק בהתאם להסכמתך ובהתאם להוראות הדין. מובהר כי אין כל חובה על המשתמש למסור מידע לחברה, אך יובהר כי ללא מסירת מידע מסוים כמתבקש על ידי החברה, לא ניתן יהיה להשתמש בשירותי החברה באתר.

3. הסכמת המשתמש לקבלת ניוזלטר מהווה גם הסכמה לאפשר לחברה, ו/או חברות קשורות של החברה קיימות ו/או עתידיות לעשות שימוש בנתונים, בין היתר, לצורכי דיוור ישיר (ניוזלטר). אפשרות הסרתך מרשימות התפוצה הינן כמפורט בתקנון זה.

4. אתר זה משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies כך שאפשר להימנע מקבלתם על ידי שינוי הגדרת הדפדפן. עם זאת, עליך להיות מודע/ת שנטרול אפשרות קבלת Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל/י להשתמש בחלק מהשירותים שבאתר. כמו כן הנך יכול/ה למחוק את קבצי ה-Cookies בכל רגע מהמחשב או המכשיר בו השתמשת. מוצע לפעול כך רק אם אינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך.

5. החברה רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידך ו/או נאסף אודותיך, לרבות במהלך השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים דרכו על מנת לשפר, להעשיר או לשנות את האתר, את השירותים והתכנים המוצעים באתר.

6. ייתכן כי חלק מהשירותים באתר, בהווה או בעתיד, טעונים הרשמה. במסגרת הרשמה כזו ייתכן כי תידרש/י למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי התקשרות שונות עמך. השדות שחובה יהיה למלא, יסומנו במפורש. בלי למסור את הנתונים המתבקשים בשדות שיסומנו, לא תוכל/י להירשם לביצוע הפעולות הטעונות רישום. החברה תהא רשאית להציע למשתמש/ת מעת לעת, מוצרים או שירותים שונים וכן לעשות שימוש במידע לצורכי שיווק, דיוור ישיר לרבות באמצעות הדואר ו/או הדואר האלקטרוני ו/או הודעות טקסט ו/או באמצעות עמוד הפייסבוק של החברה, בין על ידי החברה עצמה ובין על ידי מי מטעמה ולרבות ביצוע פילוח, אפיון וניתוח הנתונים, והכול בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ״א-1981, חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ״ב 1982 ו/או כל דין אחר.

7. כאמור, דיוור (ניוזלטר) והודעות sms יישלח בכפוף להסכמת המשתמש/ת אשר רשאי/ת לחזור מהסכמתו/ה ע"י כפתור ההסרה הייעודי או שיטת ההסרה המצוינת בתוכן ההודעה.

8. יובהר ויודגש, החברה לא שומרת את פרטי כרטיסי האשראי במערכותיה, שכן משתמשת בחברה חיצונית לסליקת כרטיסי אשראי.

9. בנוסף, החברה רשאית לעשות  שימוש במידע שהצטבר על הרגלי הגלישה והצפייה של המשתמש/ת וזאת לשם המטרות הבאות:

א. לשם אספקת שירותי האתר, תפעולו התקין ופיתוחו של האתר.

ב. לצרכי ניתוח ועריכת מידע סטטיסטי והתאמת מוצרים, שירותים ופרסומות להעדפותיו/ה של כל משתמש/ת.

ג. לכל מטרה אחרת, המפורטת בתקנון זה.

10. החברה משתפת מידע עם חברות אחרות ככל שנדרש כדי לממש את מטרות איסוף המידע כדוגמת ספקי המוצרים, מרכז לוגיסטי, חברות השילוח, חברות שירותי דיוור, חברות הסליקה חברת ניהול אתר, חברות קידום בגוגל, חברות פרסום דיגיטל, חברות ניהול מאגרי מידע ואבטחת מידע.

11. החברה עשויה להשתמש בשירותים של חברות חיצוניות לביצוע ניתוחי צפייה ושימוש באתר על ידי המשתמש/ת, לרבות עריכת מידע סטטיסטי, שאין בו כדי לזהות את המשתמש/ת, ותהיה רשאית על פי שיקול דעתה להעביר ניתוחים סטטיסטיים אלו, שאינם מזהים את המשתמש/ת, לצדדים שלישיים. 

12. ככל שהחברה תשתמש בשירותי מיקור חוץ (מעבד המידע) ותמסור מידע אישי של המשתמש/ת, הדבר יעשה לפי הדין בישראל ובהתאם לתנאים אלו. 

13. במקרים הבאים, תהיה החברה רשאית להעביר את פרטיו/ה של משתמש/ת באתר:

א. החברה תידרש להעביר את הפרטים על פי צו שיפוטי או לפי כל דין.

ב. אם יחולו הליכים משפטיים נגד החברה בגין פעולות שביצעה המשתמש/ת וכן בכל מחלוקת, טענה ו/או הליך משפטי בין המשתמש/ת לבין החברה.

ג. המשתמש/ת השתמשה לרעה בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי.

ד. אם תתארגן החברה במסגרת גוף אחר או תתמזג עם גוף אחר, תוכל החברה להעביר את פרטי המשתמש/ת ככל שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות תקנון זה.

ה. מעשי המשתמש/ת עלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים.

ו. המשתמש/ת הפרה את תנאי התקנון.

14. המידע שאנו אוספים נשמר במאגר המידע שלנו, המאוחסן על גבי מערכות המחשב של השירות, וכן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. מידע נוסף, כפי שמפורט לעיל, נאסף ונשמר על ידי חברות אחרות (כדוגמת חברות סטטיסטיקה, סליקה וכיו"ב). אף הן יכולות לשמור את המידע מחוץ לגבולות המדינה. הסכמתך לתקנון זה, מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל.

15. החברה רשאית  לשמור את המידע שלך, כל עוד הנך משתמש/ת בשירות. לאחר מכן, נשמור את המידע אם יש צורך בכך. לדוגמה, אם אנחנו צריכים לשמור מידע הנדרש לשם דיווח לרשויות, למטרות היערכות אפשרית להליך משפטי, למטרות תיעוד וארכיב וכדי למנוע ממשתמש/ת מפר/ה או הפוגע/ת באחרים מלפתוח חשבונות נוספים בשירות.

16. החברה נוקטת אמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור על סודיות המידע, אך יחד עם זאת, אין החברה יכולה להבטיח חסינות מלאה מפני חדירות למערכותיה ו/או חשיפת המידע ששמור אצלה. לנוכח כך, ככל שצד שלישי יחדור למידע ו/או ישתמש בו לרעה ו/או בעת מצב של "כוח עליון" שאינו בשליטת החברה, למשתמש/ת לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה.

18. אם לדעתך פרטיותך נפגעה בשירות, אנו מצרים על כך. נשמח לעמוד לרשותך ולהתייחס לפנייתך במהירות המרבית.
ניתן לפנות לשירות הלקוחות שלנו בטלפון 1-800-30-40-50 או במייל info@s-wear.com .

Back up