תקנון שיתוף פעולה


1. מהות שיתוף הפעולה:

1.1          החברה תבחר פעילים מעל גיל 18 להתקשר עימם, לצורך קידום המוצרים שהיא מוכרת באמצעות פלטפורמת האינסטגרם.

1.2          הפעיל ו/או פעילים אחרים, נבחרים על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ולפי פרמטרים המשתנים מעת לעת.

1.3          הפעילים יקבלו פריטי לבוש מהחברה, ויתבקשו ללבוש את הפריטים ולהעלות תמונה ו/או תמונות וכן סרטון ו/או סרטונים, עם פריטי הלבוש.

1.4          ככל והפעיל ו/או הפעילים יעמדו בהתחייבויות המפורטות להלן, יוכל ו/או יוכלו להשאיר בבעלותם את פרטי הלבוש שניתנים על ידי החברה.

1.5          אופן ההתנהלות מול הפעיל/ה, ייקבע בנפרד יחד עם החברה, ולאחר שהפעיל/ה יבחרו.

1.6          מובהר, כי החברה אינה מתחייבת להמשיך ולשתף פעולה עם פעילים קודמים, והמשך פעילותם נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

1.7          הפעיל מצהיר כי בכל מקרה אין בינו לבין החברה יחסי עובד-מעביד בינו לבין החברה, והוא לא יעלה טענה כזו כנגד החברה.

1.8          הפעיל מצהיר כי ככל ויחול עליו מס כלשהו בגין ביצוע הסכם שיתוף פעולה זה, הרי שהוא ישולם במלואו על ידו, והפעיל לא יבוא בטענה ו/או בדרישה לחברה לתשלום המס.

2. הצהרות והתחייבויות החברה:

2.1          החברה שומרת על זכותה, הכפופה לשיקול דעתה הבלעדי, לבטל, לסיים, לשנות או להשהות את שיתוף הפעולה ולפעיל לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כתוצאה מכך.

2.2          החברה אינה מתחייבת ששיתוף הפעולה לא יופרע או יתקיים כסדרו ללא מגבלות או הפסקות, ועל כן שומרת החברה על זכותה,  הכפופה לשיקול דעתה הבלעדי, לבטל, לסיים, לשנות או להשהות את שיתוף הפעולה ולפעיל לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כתוצאה מכך.

2.3          החברה גם לעצמה את הזכות להפסיק את שיתוף הפעולה כל אימת שתתרחש תקלה או אירוע שאינו בשליטתה.

2.4          כל הפסקה של שיתוף הפעולה – בין אם החל הפעיל בקיום ההתחייבויות שלו לפי הסכם זה ובין אם לאו – לא תזכה את הפעיל בזכות להעלות טענה ו/או תביעה כנגד החברה בגין אי ביצוע הסכם שיתוף פעולה זה.

2.5          החברה לא תישא באחריות בקשר עם ו/או כתוצאה עם כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה אשר עניינה נזק ו/או הוצאה וכיו"ב אשר יגרם לפעיך ו/או לצדדים שלישיים עקב גישה לא מורשית ו/או קלקולים ו/או אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או טעות, תקלה, איחור, השמטה, מחיקה, שיבוש, או כל כשל טכני הנובע ו/או הקשור במערכות ו/או בפעילות, לרבות, אך לא רק, אי קליטת הסכם זה במערכות החברה, שיבוש פרטי הפעיל והוצאתו לפועל של הסכם זה.

3. קניין רוחני וזכויות יוצרים:

3.1          יובהר, כי הפעיל מביע הסכמתו כי החברה תהיה זכאית להשתמש בתצלומ/ים ו/או בסרטונים לצרכיה על פי שיקול דעתה בכל מדיה שתבחר, לרבות מדיה דיגיטלית, ללא הגבלת זמן וללא תמורה שהיא. מובהר בזאת שיצוין שמו של הפעיל בעת שימוש בתצלום. 

3.2          הפעיל לא יקבל תשלום עבור השתתפותו בפעילות, כמו גם בגין כל שימוש שתעשה החברה בצילומים ששותפו על ידם, בהתאם להוראות התקנון. בעצם שיתוף הצילומים בפעילות, מביעים המשתתפים את הסכמתם המפורשת לאמור בסעיף זה, ולהוראות התקנון, ויש בהשתתפות כדי להוות מתן אישור כאמור להחברה, כמפורט בהסכם שיתוף פעולה זה.

3.3          במידה והצילומים כוללים אלמנטים אשר אינם בבעלות הפעיל, ו/או אשר הינם מושא לזכויות בידי צדדים שלישיים ו/או מופיע בצילומים אדם כלשהו, הפעיל יהא אחראי להשגת ההסכמות לפרסום והאישורים הנדרשים, על מנת להציג את הצילומים ולעשות בהם כל שימוש, כמתואר בתקנון זה, והכל, קודם לשיתוף הצילומים באינסטגרם. במידה והמופיע בצילום הינו קטין, או אדם שאינו מסוגל לדאוג לענייניו, יהא הפעיל אחראי להשגת אישור מהורי הקטין או האפוטרופוס החוקי, כנדרש בכל מקרה, לשימושים המתוארים בתקנון זה.  

3.4          הפעיל מצהיר כי אין ולא תהיינה לו או למי מטעמו, כל תביעה, דרישה או טענה, מכל מין וסוג שהוא, לרבות, תביעות אשר עניינן בזכויות יוצרים, זכויות קניין או זכויות מוסריות, לרבות כלפי החברה ו/או מי מטעמה, בקשר עם הצילומים שהוגשו/שותפו/הועלו על ידו במסגרת שיתוף פעולה זה.

3.5          למען הסר ספק, יובהר כי אין בשימושים המורשים של החברה,כאמור לעיל, כדי למנוע מהפעיל לעשות שימוש בצילומים שהגיש.

3.6          החברה ומי מטעמה לא יהיו אחראיים, במישרין ו/או בעקיפין לכל דרישותו/ או טענות ו/או תביעות, בין היתר בשל הפרת זכויות של צדדים שלישיים לרבות דיני זכויות יוצרים ו/או פגיעה בזכויות קניין רוחני ו/או העתקה ו/או פגיעה במוניטין ו/או בפרטיות של אדם ו/או כל זכות אחרת של צדדים שלישיים,הנגרם בקשר עם הצילומים שהוגשו לפעילות.ככל שתעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר לצילום כלשהו,יהא הפעיל אחראי לבדו, במישרין ו/או בעקיפין, למלוא הנזקים, ההוצאות וההפסדים שייגרמו ל-החברה כתוצאה מטענה ו/או תביעה כלשהי כאמור, לרבות, בגין הפרת זכות יוצרים ו/או הפרת דיני קניין רוחני ו/או העתקה ו/או פגיעה במוניטין ו/או פגיעה בפרטיות המצולמים ו/או כל זכות אחרת של צדדים שלישיים. המשתתף בפעילות יהא אחראי לשפות ולפצות את החברה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין הוצאות שיגרמו לה במסגרת הליכים משפטיים כאמור, ובגין הנזקים שיגרמו לה כתוצאה מהליכים אלו, לרבות הוצאות משפטיות ושכר עורך דין. 

4. סמכות שיפוט:

במקרה של חילוקי דעות שלא ניתנים לגישור במו"מ ישיר בין הצדדים, תהא סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב, ולהם בלבד.

5. כללי:

5.1          הסכם זה מסכם ומגבש כל הסכמה בין הצדדים ועם חתימתו אין ולא יהיה כל תוקף לכל הסכם ו/או הסכמה אחרים שנעשו בין הצדדים ולא יהיה תוקף לכל שינוי ו/או הסכמה ו/או תיקון ו/או תוספת ו/או גריעה ו/או הארכה ו/או ויתור בקשר לכל דבר ו/או עניין הקשור ו/או הכרוך בהסכם זה, אלא אם יעשו בכתב שיחתם על ידי הצדדים.

5.2          לא השתמש ו/או השתהה צד להסכם זה מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות לו על פיו, לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיו.

6. הודעות:

כל הודעה שתישלח בדואר רשום על-ידי צד אחד למשנהו לפי הכתובות המפורטות במבוא להסכם תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה 72 שעות מעת שיגורה בדואר רשום (לפי הכתובות המפורטות בכותרת ההסכם), ואם נמסרה ביד – בעת מסירתה.